خانه » بازرجان دریک نگاه

بازرجان دریک نگاه

روستای بازرجان درمختصات جغرافیایی 34/46/30الی  34/48/00درجه عرض شمالی و49/54/30 الی 49/56/12درجه  طول شرقی در منطقه مرکزی چال تفرش  ودر  16 کیلومتری شمال غربی شهرستان فم   بر روی دامنه کوه نوباغ قرار گرفته است.(بابررسیهای به انجام رسیده کوه آسمان دره درحوالی جنوب شرقی بازرجان ونزدیکیهای ترخوران قراردارد و درنقشه های به چاپ رسیده به اشتباه بازرجان دردامنه آن ثبت گردیده ونوباغ صحیح است.)

نزدیکترین روستا به بازرجان روستاهای دادقان وکبوران میباشدکه درشمال باختری وجنوب خاوری آن قراردارند  همچنین روستاهای قزلجه و نقوسان ازهمسایگان واقع درجنوب باختری بازرجان است

مشهدبازرجان  و  بازرجان دویارجدائی ناپذیر ومکمل یکدیگرند ومردمانشان از قدیم یارویاور یکدیگر بوده اند 

دامنه  کوه نوباغ از ارتفاعات متفاوتی تشکیل شده و بازرجان را به چند محله تقسیم کرده است

محلات بازرجان عبارتند از

سرکمرک -سرریشکوو – دیم نوباغ(دامنه بالای کوه نوباغ) – پشت کوو ( پشت کوه ) – در مسجد – سرسوگاه و عمارت مستوفی زاده  که دیگر اثری ازآن وجودندارد – ایوان مرادسلطان که درحال ویران شدن است – لو جو ( لب جوی آب تجرین ) – آسیاب قدیم و آسیاب جدید ( هر دو متروکه و مخروبه ) – چال (تالاب ) بالا – چال خرمن(واقع درابتدای جاده ورودی ومقابل گورستان) – چال پایین – منطقه عمارت جانگیر ( جهانگیر » که آخرین آثار به جا مانده از آن چند سال قبل ویران گردید و توسط یکی از اهالی عمارت جدیدی در آن بنا شد.) – حمام بالا و حمام پایین – چا لطاق ( چهارطاق نزدیک چال  پایین ویران شده و مسجد النبی در کنار آن بنا گردیده است). تصویراین چهارطاق درعکس میانی صفحه اصلی این سایت که دردهه 1340 خورشیدی گرفته شده پس ازبزرگنمایی درگوشه  شمال غربی آب انبار بزرگ بروشنی دیده می شود )تنهاچهارطاق باقی مانده درابتدای ورودی روستاودرمقابل منزل زنده یادعموعلیمحمداست که بدلیل بازسازی ازنمای اصلی خودخارج شده است – آب انبار بالا (کاملا تخریب شده است ) – آب انبار پایین ( متروکه . نمادی از همت ، تلاش ، استادی ومهارت  که درعمق 15 متری زمین بناشده است. همچنین نمادی از دوست داشتن وزنده نمودن دوران سختیها واحترام به گذشتگان  توسط بزرگواری از خاک  پاک بازرجان ) – دره کبل  احمد ( کربلائی احمد با معدن گچ و کوره گچ پزی متروکه .دراین مورد به بخش معادن بازرجان مراجعه فرمایید ) –  قلاچه ( قلعه کوچک  درکنار منزل زنده یاد عمومحمدحسین رضائی) – چال قلاچه – قصاب خانه بالا و پایین

IMG_۲۰۱۵۰۴۰۷_۱۱۵۵۵۶

ایااین نمابرای شمااشنا نیست؟

برا ی شناسایی به صفحه اصلی وهمچنین  پایین این بخش  نگاه کنید 

 

مناطق اطراف روستا عبارتند از

  کلکندر ( کلخاندر ) – چشمه اوزیز – باغ شاهی – باندو ( بند آب ) – چندلا -شورک – قلعه بهرامی – خرطاب-کهریز پایین -چشمه ایشکینجینه – نهر دوماران –  نهر تجرین – سربوستان(سرباغستان) – کهریز بالا –

IMG_20140619_195958
استخر کهریز پایین و قلعه کنار آن

IMG_20140619_200019

مسیرنهرتجرین که از باندو شروع وتا باختری ترین بخش بازرجان درگره وشمال دره رودخانه نقوسان ادامه داشت درپرتگاههای ایوان مرادسلطان وباغچوسین (باغچه حسین )وسرسوگاه درطول سالیان گذشته دچار ریزش وشکستگی گردیده وعلیرغم اقداماتی که ازسوی خیرین دراین مسیرانجام شده درحال حاضر امکان انتقال آبوجودندارد

مسیرنهرتجرین که درپرتگاههای مرادسلطان دچارگسیختگی شده است

مسیرنهرتجرین که درپرتگاههای مرادسلطان دچارگسیختگی شده است

درقدیم دراین مسیرودربخشهائی ازایشکینجینه وباندو  کانالهای  کم عمق وتنبوشه های سفالی درپرتگاههای کناری رودخانه بازرجان مشاهده میشد که حکایت از گونه ای لوله کشی ویاکانال کشی جهت انتقال آب از رودخانه به زمینهای مرتفع شمال وباختر روستا داشت

چهاربیددرختک-

نمایی از غار چاربیددرختک

نمایی از غار چاربیددرختک

 رجا – سریشو – باغ نبی – مرگلا – هفت میل – د.ره گز-لارک (بالا وپائین) – قلعه آلمان(چندلا بالا)-امامزاده حامد و محمود

IMG_۲۰۱۵۰۴۰۷_۱۲۰۲۵۱

تخت رستم و یا سکوی افتخار؟

دامنه زیرین برزه1347 خورشیدی

18052014042

نمائی ازلارک بالا وچشمه تامین کننده آب بازرجان       برای بزرگنمائی روی عکسها کلیک کنید

وره زرد – کوو کمرا – قلعه کل (کربلائی) عبدالمحمد -قلعه رضائی(ملک عام مشدحسین یاعمومشهدی حسین رضائی )، که  مخروبه می باشد

18052014040

اژدهاکمر درمنطقه باغ نبی     بلندیهای کوه پناه ازدورنمایان است  برای بزرگ نمائی کلیک کنید

18052014037

نمائی ازبازرجان از منطقه عمومی لارک بالا وباغ نبی

– گداربالا و پایین(همه ساله بارسیدن فصل بارندگی وباسیلابی شدن رو دخانه بازرجان آمدوشدبا وسیله ترابری ویا استرازاین جاده درمکان دو گدار بامشکلات فراوانی روبرو بود وپدران ما سختیهای بسیاری رااز سر گذرانیده اند. باتغییرمسیر جاده ازکنار تپه صخره ای درمختصات 49  درجه و57 دقیقه طول شرقی  و34 درجه و45  دقیقه عرض شمالی  وازسمت شمال رودخانه واقع در400 متری   باختر قلعه باغشاهی ویا 500متری خاور سنگ پیغمبرویا 200متری خاور قلعه حاج یدالله،جاده بازرجان پس از نوسازی وآسفالت دیگر نقطه برخوردی با رودخانه بازرجان ندارد  لذا از گدار بالا وپائین تنها یادوخاطره ای بیش نمانده است 

قلعه زنده یاد حاج یدالله وگدار اول ودوم جاده

 

 

گداراول  مسیر پیاده رو دربین باندوو ودره سورگلٌک واقع شده ودرقدیم که مردم بنا به دلایلی قصد    سفر با استرویاپیاده به تفرش داشتند باید دراین مکان هم به آب زده واز رودخانه می گذشتند(دردهه 40 شمسی پلی توسط زنده یاد حاج حسین شیمیائی برروی رودخانه زده شد ،این پل درمقابل جریان سیلابهای سال 46 دوام نیاوردوویران شد)-  قلعه باغشاهی – قلعه حاج یدالله (زنده یاد دکترحدادیان) – سنگ پیغمبر (که از درخت کهنسال وره مشک یا بنه کنارآن اثری نمانده وبه یادها پیوسته است) – دره هورونه –  چراغ پا (درکنار دره رودخانه نقوسان قراردارد(قرارداشت) وتندیس پایه چراغ غول است که دربسیاری ازنقاط مختلف جهان دراثر بارندگی وآبرفت به نامهای مختلف ایجادمی شود. بابررسیهای به انجام رسیده درکمال ناباوری وتاسف دریافتیم که افراد سود جویی که جز به منافع شخصی درکشورعزیزمان پایبند هیچ قانون ومنافعی برای کشور وهم وطن رنجدیده خود نیستند بمنظور دستیابی به گنج واهی این پدیده زیبای طبیعی رانابود کرده اند ) – دره رودخانه نقوسان -زاغه زغنووا ،  کفترخن یا کفترخل که در اصل کبوترخان یا لانه کبوتران است

kabootarkhan

نمایی از غار کبوترخان

آب نوشیدنی روستای بازرجان از چند طریق تامین می گردد:

(لوله کشی آب از قنات کهریز بالا به منبع آب در سرریشکوو  (بروزن جو

 لوله کشی ازچشمه رجا به منبع آب دردامنه نوباغ درمیانه راه کهریز بالا بدینترتیب لوله کشی ازکهریزبالا قطع گردید * زنده یادحاج حسین احمدی

  لوله کشی از چشمه لارک به منبع آب سرریشکوو

18052014046

لوله  انتقال آب در بین دو  لارک       بدون شرح

قابل ذکر است که در قدیم به علت بارندگی زیاد و وفور آب ، آب قنات کهریز بالا از طریق جویهای روباز به بازرجان هدایت می شد و ضمن آبیاری درختا ن در آب انبارهای روستا ذخیره می گردید.آب های سطحی در چال بالا و پایین جمع می شد و این دو تالاب تا اواخر اردیبهشت واوایل خرداد  دارای آب بوده وبه تدریج خشک میشد. شبانگاهان آوای گوناگون قورباغگان از این دوچال به گوش می رسید. چال یاتالاب بالا(نمائی ازآن درصفحه اصلی سایت آمده و درمقابل منزل زنده یاد مشهدی حسن کارگزارواقع شده است.) با بقایای سیلاب محو گردیده است. چال پایین نیزدرزیراستخرمقابل مسجدالنبی دیگرجایی برای خودنمایی ندارد

بافت فرسوده و قدیمی روستای بازرجان در حال محو کامل می باشد و می توان گفت کلیه ساختمانهایی که ازدهه 60 به این سو ساخته شده مطابق بامعماری مدرن امروزی و بسیار شیک و با دوام و با  هزینه مبالغ کلان ساخته شده است

مردم بازرجان ( اهالی و مهاجرین ) بسیار خونگرم و مهربان و در کارهای تعاونی همواره پیشگام بوده اند. از دهه 1330 شمسی که جاده بازرجان باهمت وتلاش طاقت فرسای بومیان وقت از حالت مالرو خارج و جاده خاکی تاسیس گردید و اولین وسایل نقلیه عمومی و خصوصی برخی از اهالی وارد روستا شد مردم در زمینه ساختمان مسجد ، نگهداری قنوات ، خرید اتوبوس و راه اندازی خط اتوبوسرانی از روستا به قم و تهران(زنده یاد حاج اسماعیل قاضی مرادی معروف به بهرامی) ،(پس از ایشان اتوبوس خریداری شده باپولهای خود مردم   از بازرجان به تهران ، گاراژ زنده یاد عموعلیشیر رفت وآمد داشت ، این اتوبوس پس ازدوسه سالی ازصحنه روزگار محوگردید) بازسازی پل های موجود در مسیر جاده منتهی به روستا به ویژه پل شورک – بازرجان وپل دره سورگلک به باندو (زنده یاد حاج حسین شیمیائی)بر روی رودخانه بازرجان ، ترمیم جاده  ، احداث بیمارستان ، احداث مدرسه ابتدایی و یا واگذاری ساختمان به منظور راه اندازی دبستان ( زنده یاد حاج حسین قاضی مرادی ) و لوله کشی و احداث منابع آب (زنده یاد حاج حسین احمدی و حاج علی احمد) ، احداث گرمابه های عمومی و … به طور کلی پیشرفت و آبادانی روستا مبالغ هنگفتی را هزینه نموده اند، که(سوای پروژه هایی که مستقیما بدست خودافراد نیکوکاربه انجام رسیده است) به دلیل عدم مدیریت و یا سوء مدیریت در راه بری و نگهداری پروژه های عمومی بیشتر این پروژه ها نیمه کاره رها گردیده و یا با شکست مواجه شده و پول های مردم حیف ومیل گردیده و بر باد رفته است

imagesarsogah

نمایی ازسرسوگاه وساختمان مستوفی زاده وباغچوسین (باغچه حسین)

ودبستان دولتی محمدیه  1342خورشیدی  (وقف زنده یادحاج حسین قاضی مرادی)این دبستان دراقدامی تاسف برانگیزبوسیله اداره آموزش وپرورش تفرش فروخته شد

سرسوگاه وبناهای.....وباغچوسین (باغچه حسین) مرداد1394

سرسوگاه وبناهای…..وباغچوسین (باغچه حسین) مرداد1394

نمای بالادرایینه
نمای بالادرایینه

25032015135

کلادوریشک(کلاه درویش)یا سنبل دشتی

یادقدیمها به خیر ازگلهایی که دربهار دربازرجان می رویید(بابونه یاگل انگشتری – باباآدم -سرکچلک-قندک -موسیرکوهی و…)

درکمال ناباوری اثری نمانده است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *