به تارنمای روستای بازرجان تفرش خوش آمدید


نمایی ازسرسوگاه وباغچوسین (باغچه حسین )و ساختمان مستوفی زاده
1342 خورشیدی